mgr Agata Wojnarowska

Porady Naszego Biura Rachunkowego

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

Proces założenia własnej działalności gospodarczej już nie zmywa nam snu z powiek, teraz jest to znacznie prostsze niż jeszcze parę lat temu. Teraz wystarczy zaledwie kilka kroków aby zostać właścicielem firmy. Wspomniane kroki opiszemy poniżej:

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY UDAĆ SIĘ DO URZĘDU MIASTA W BIELSKU-BIAŁEJ BĄDŹ GMINY W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA ABY ZGŁOSIĆ WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W KTÓRYM MUSZĄ ZAWIERAĆ SIĘ PONIŻSZE INFORMACJE:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • nazwę firmy (nieobowiązkowo)
 • nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy
 • adres zamieszkania przedsiębiorcy
 • adres siedziby firmy
 • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • miejsce/a wykonywania działalności
 • datę rozpoczęcia działalności

Ważne jest aby mieć ze sobą dowód osobisty. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka. Na wpis do ewidencji działalności gospodarczej czeka się do 14 dni za wyjątkiem spraw nie wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, które są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.

 

NASTĘPNYM KROKIEM JEST UZYSKANIE W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM NUMERU REGON LECZ TYLKO W PRZYPADKU SPÓŁEK.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.Numer REGONjest przysyłany na adres przedsiębiorcy.

Oczekiwanie na wydanie numeru REGON jest krótkie ponieważ może ono być wydane nawet w ten sam lub na następny dzień lecz ustawowo może się przeciągnąć do 14 dni co się raczej nie zdarza. Wydanie takiego zaświadczenia jest bezpłatne. W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.

3. KOLEJNYM KROKIEM JEST ZAŁOŻENIE FIRMOWEGO KONTA W BANKU ORAZ WYROBIENIE PIECZĘCI FIRMOWEJ.

W obecnych czasach konto firmowe w banku jest obowiązkowe i należy o nim poinformować odpowiednie urzędy, a także o wszelkich zmianach jakie mogłyby się z tym wiązać. W wyborze odpowiedniego dla naszej firmy banku mamy pełną dowolność. Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m. in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży.

 

WYRABIAJĄC PIECZĄTKĘ FIRMOWĄ, SAMODZIELNIE OKREŚLA SIĘ DANE, KTÓRE SIĘ NA NIEJ ZNAJDĄ. POWINNA ONA JEDNAK ZAWIERAĆ:

 • oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy)
 • dane teleadresowe siedziby firmy
 • numer NIP
 • numer REGON

Koszt wyrobienia pieczęci to około 50 złotych.

 

4. KOLEJNYM KROKIEM JEST REJESTRACJA NUMERU NIP ORAZ WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA.

Jeżeli zakładamy firmę jednoosobową to NIP - em firmy staje się NIP założyciela – właściciela firmy. Należy jednak w tym celu wypełnić odpowiedni formularz w urzędzie.

 

NALEŻY TAKŻE JEDNĄ Z PONIŻSZYCH FORM OPODATKOWANIA:

 • zasady ogólne
 • ryczałt przychodów ewidencjonowanych
 • kartę podatkową
 • 19% podatek dochodowy
 • podatek od towarów i usług (VAT)

O wadach i zaletach każdego z nich być można znaleźć informacje w zakładce porady – formy opodatkowania.

 

5. NASTĘPNYM KROKIEM JUŻ NIE TAK PRZYJEMNYM JAK POZOSTAŁE JEST WYBÓR SKŁADEK ZUS.

 

ROZPOCZYNAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PODLEGA OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIOM:

 • emerytalnemu
 • rentowemu
 • wypadkowemu
 • zdrowotnemu
 • dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
 • dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

 

JEŚLI ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW, DODATKOWO OPŁACASZ:

 • składki ZUS dla pracowników
 • składki na Fundusz Pracy
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Do ZUS należy się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

 

FORMULARZE POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA FIRMY W ZUS:

 • ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy
 • ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej)
 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy    uzyskują dochody w inny sposób, czy nie
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

 

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 120zł).

 

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25 sierpnia 2005r i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń.

 

UWAGA! Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

6. OSTATNIM KROKIEM W PROCESIE ZAKŁADANIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST ZGŁOSZENIE DO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY ALE TYLKO WTEDY, GDY ZATRUDNIAMY PRACOWNIKÓW.